Skoletest

Når eleven møter forberedt, blir samtalen bedre

For mange elever er det å skulle foreta valg vedrørende videre skolegang og utdanning en krevende prosess. De har ofte begrensede kunnskaper om mulighetene de har foran seg. Kanskje har de heller ikke reflektert så mye over hva de vil og hva de passer til? Når eleven kommer til veiledning med et stort «Vet ikke!» skrevet i pannen, blir samtalen krevende.

Skoletest er et digitalt verktøy for samtaleforberedelse, kartlegging av interesser og utforskning av utdanningsmuligheter. Den er enkel å bruke for både rådgivere og elever og har bidratt til å heve kvaliteten på veiledningssamtaler i norsk skole siden 2003.

Verktøyet kan brukes isolert, eller sammen med de øvrige produktene her på YOU-portalen.no. Testen for valg/omvalg av videregående utdanning kommer også i en bildebasert utgave, som foretrekkes av femten prosent av elevene.

To utgaver

Vgs-test

 • for elever i ungdomsskolen som skal velge utdanningsprogram på vgs
 • for elever i videregående skole som ønsker å foreta omvalg
 • eleven kan velge bilde- eller tekstbasert variant

Studietest

 • for elever i videregående skole, eller andre, som ønsker å ta høyere utdanning

Hvordan fungerer Skoletest?

Testen starter med at elevene tar stilling til en rekke utsagn vedrørende egne interesser, evner og motivasjon. Deretter genereres en profil av eleven som viser samsvaret mellom de interesser og egenskaper eleven oppgir å ha, og innholdet i de 15 utdanningsprogrammene i videregående skole (Vgs-test), eller de 16 utdanningsområdene i høyskole-/universitetssystemet (Studietest). Denne profilen fremstilles som et søylediagram som viser en søyle per utdanningsprogram/utdanningsområde. Høy søyle betyr stor grad av samsvar mellom innholdet i dette programmet/området og elevens interesser og egenskaper. Studietest benyttes også på ST vg1 for å vurdere programområde på vg2.

Elevprofil fra Studietest
Elevprofil fra Studietest

Videre kan elevene ta i bruk YOU-portalens utforskningsmodul for å lære om de ulike yrkes- og utdanningsmulighetene som finnes innenfor sitt interessefelt. Utforskningsmodulen består av:

 • Oversiktlig presentasjon av faginnhold på alle utdanningsprogram.
 • Oversikt over hvilke skoler i elevens hjemfylke som tilbyr de ulike utdanningsprogrammene, og lenker til skolenes hjemmesider.
 • Rikholdig billedserie som viser elevaktiviteter på alle utdanningsprogram.
 • Lenker til over 500 yrkespresentasjoner på nettet, heriblant bilder og en mengde informasjonsfilmer.
 • Lenker til alle viktige nettsider vedrørende yrkes- og utdanningsveiledning.
 • Oversikt over fagskoletilbud i elevens hjemfylke.
 • Oversikt over alle høyskoler og universiteters studietilbud, også private, og lenker til studiestedenes hjemmesider.
 • Oversikt over alle folkehøyskoletilbud og lenker til skolenes hjemmesider.

Alt innholdet i utforskningsmodulen er sortert slik at elevene lett finner fram til den informasjonen som er relevant for deres interesseområde.

Utsagnene i testen

Utsagnene som elevene skal ta stilling til i vgs-testen, er utformet i samarbeid med fagpersoner på de ulike utdanningsprogrammene. Fagpersonene ble bedt om å redegjøre for hvilke utfordringer som knytter seg til det å være elev ved deres utdanningsprogram. Hvilke egenskaper og interesser bør man ha for å kunne lykkes og trives på utdanningsprogrammet? Hva bør man være motivert for å lære noe om? Forslagene fra fagmiljøene er deretter redigert med tanke på at de skal dekke hele bredden av innhold i utdanningsprogrammet, og berøre både aktiviteter, personlige preferanser, ferdigheter og motivasjon.

På studietesten er det brukt en tilsvarende metodikk, med veilederne ved Karrieresenteret på UiS som konsulenter.

Webdesign levert av Zondo Norge AS